Tuesday, March 31, 2020

我相信幸运,而且我发... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

我相信幸运,而且我发现,我工作愈认真,我的运气愈好。  ——勒考克

第四十二卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 42 for 2020 April 01 11-hr

第四十二卦

吉凶等级 : 上上卦

益:利有攸往,利涉大川。

彖曰:益,損上益下,民說無疆,自上下下,其道大光。
  利有攸往,中正有慶。利涉大川,木道乃行。
  益動而巽,日進無疆。天施地生,
  其益無方。凡益之道,與時偕行。

象曰:風雷,益;君子以見善則遷,有過則改。

初九:利用為大作,元吉,無咎。
象曰:元吉無咎,下不厚事也。

六二:或益之,十朋之龜弗克違,永貞吉。王用享于帝,吉。
象曰:或益之,自外來也。

六三:益之用凶事,無咎。有孚中行,告公用圭。
象曰:益用凶事,固有之也。

六四:中行,告公從。利用為依遷國。
象曰:告公從,以益志也。

九五:有孚惠心,勿問元吉。有孚惠我德。
象曰:有孚惠心,勿問之矣。惠我德,大得志也。

上九:莫益之,或擊之,立心勿恆,凶。
象曰:莫益之,偏辭也。或擊之,自外來也。

Inspiration Lucky Lottery Number for Magnum4d Sportstoto Damacai 4d2u : 0597

4D Results Dream/Meaning

[11]0597

Magnum 4D �U90��U83� [12]Studying Computer Science / ���

[13]0597

Damacai ��������� [14]LITTLE GOSLING

[15]0597

Sports Toto ��U9A��U9A [16]Gosling /

+ [INS: :INS]

4D No. 4D Prize Draw Id Date Day Type Gap(days)
0597 5-Consolation [17]059/18 2018-08-28 Tue Magnum 4D Magnum 4D 582
Magnum 4D Date:2018-08-28 Draw ID:059/18 Prize:5-Consolation
0597 4-Special [18]4791/18 2018-06-24 Sun Sports Toto Sports Toto 65
Sports Toto Date:2018-06-24 Draw ID:4791/18 Prize:4-Special
0597 3RD [19]585/16 2016-01-24 Sun Magnum 4D Magnum 4D 882
Magnum 4D Date:2016-01-24 Draw ID:585/16 Prize:3RD
0597 4-Special [20]446/15 2015-04-12 Sun Magnum 4D Magnum 4D 287
Magnum 4D Date:2015-04-12 Draw ID:446/15 Prize:4-Special
0597 5-Consolation [21]423/15 2015-02-25 Wed Magnum 4D Magnum 4D 46
Magnum 4D Date:2015-02-25 Draw ID:423/15 Prize:5-Consolation
0597 5-Consolation [22]4031/14 2014-07-05 Sat Damacai Damacai 235
Damacai Date:2014-07-05 Draw ID:4031/14 Prize:5-Consolation
0597 4-Special [23]3929/13 2013-08-24 Sat Sports Toto Sports Toto 315
Sports Toto Date:2013-08-24 Draw ID:3929/13 Prize:4-Special
0597 4-Special [24]3618/12 2012-03-11 Sun Damacai Damacai 531
Damacai Date:2012-03-11 Draw ID:3618/12 Prize:4-Special
0597 4-Special [25]3489/11 2011-03-01 Tue Sports Toto Sports Toto 376
Sports Toto Date:2011-03-01 Draw ID:3489/11 Prize:4-Special
0597 4-Special [26]3431/10 2010-11-02 Tue Sports Toto Sports Toto 119
Sports Toto Date:2010-11-02 Draw ID:3431/10 Prize:4-Special
0597 5-Consolation [27]3367/10 2010-10-10 Sun Damacai Damacai 23
Damacai Date:2010-10-10 Draw ID:3367/10 Prize:5-Consolation
0597 1ST [28]3204/09 2009-07-22 Wed Sports Toto Sports Toto 445
Sports Toto Date:2009-07-22 Draw ID:3204/09 Prize:1ST
0597 5-Consolation [29]3109/09 2009-04-29 Wed Damacai Damacai 84
Damacai Date:2009-04-29 Draw ID:3109/09 Prize:5-Consolation
0597 5-Consolation [30]218/08 2008-04-23 Wed Magnum 4D Magnum 4D 371
Magnum 4D Date:2008-04-23 Draw ID:218/08 Prize:5-Consolation
0597 4-Special [31]2935/07 2007-12-08 Sat Sports Toto Sports Toto 137
Sports Toto Date:2007-12-08 Draw ID:2935/07 Prize:4-Special
0597 5-Consolation [32]2544/05 2005-12-10 Sat Damacai Damacai 728
Damacai Date:2005-12-10 Draw ID:2544/05 Prize:5-Consolation
0597 4-Special [33]2296/04 2004-06-23 Wed Damacai Damacai 535
Damacai Date:2004-06-23 Draw ID:2296/04 Prize:4-Special
0597 4-Special [34]2308/04 2004-03-21 Sun Sports Toto Sports Toto 94
Sports Toto Date:2004-03-21 Draw ID:2308/04 Prize:4-Special
0597 5-Consolation [35]127/03 2003-10-22 Wed Magnum 4D Magnum 4D 151
Magnum 4D Date:2003-10-22 Draw ID:127/03 Prize:5-Consolation
0597 5-Consolation [36]2143/03 2003-07-23 Wed Damacai Damacai 91
Damacai Date:2003-07-23 Draw ID:2143/03 Prize:5-Consolation
0597 4-Special [37]046/02 2002-04-17 Wed Magnum 4D Magnum 4D 462
Magnum 4D Date:2002-04-17 Draw ID:046/02 Prize:4-Special
0597 5-Consolation [38]014/02 2002-02-02 Sat Magnum 4D Magnum 4D 74
Magnum 4D Date:2002-02-02 Draw ID:014/02 Prize:5-Consolation
0597 5-Consolation [39]1889/02 2002-01-05 Sat Damacai Damacai 28
Damacai Date:2002-01-05 Draw ID:1889/02 Prize:5-Consolation
0597 5-Consolation [40]1822/01 2001-04-07 Sat Sports Toto Sports Toto
273
Sports Toto Date:2001-04-07 Draw ID:1822/01 Prize:5-Consolation
0597 5-Consolation [41]1484/99 1999-07-07 Wed Damacai Damacai 640
Damacai Date:1999-07-07 Draw ID:1484/99 Prize:5-Consolation
0597 5-Consolation [42]1408/98 1998-09-26 Sat Sports Toto Sports Toto
284
Sports Toto Date:1998-09-26 Draw ID:1408/98 Prize:5-Consolation
0597 5-Consolation [43]0770/94 1994-12-31 Sat Damacai Damacai 1365
Damacai Date:1994-12-31 Draw ID:0770/94 Prize:5-Consolation
0597 5-Consolation [44]699/94 1994-03-17 Thu Sports Toto Sports Toto
289
Sports Toto Date:1994-03-17 Draw ID:699/94 Prize:5-Consolation
0597 4-Special [45]446/92 1992-08-05 Wed Sports Toto Sports Toto 589
Sports Toto Date:1992-08-05 Draw ID:446/92 Prize:4-Special
0597 3RD [46]0200/91 1991-05-11 Sat Damacai Damacai 452
Damacai Date:1991-05-11 Draw ID:0200/91 Prize:3RD
0597 5-Consolation [47]087/87 1987-07-19 Sun Magnum 4D Magnum 4D 1392
Magnum 4D Date:1987-07-19 Draw ID:087/87 Prize:5-Consolation

+

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-04-01T00:27:41.065Z Magnitude: 4.6 Location: 72km ESE of Cascade, Idaho

Latest Occurance:
Time: 2020-04-01T00:27:41.065Z Magnitude: 4.6 Location: 72km ESE of Cascade, Idaho

Previous Occurances:
Time: 2020-03-31T23:52:31.037Z Magnitude: 6.5 Location: 72km W of Challis, Idaho
Time: 2020-03-31T20:33:28.000Z Magnitude: 4.8 Location: 79km SSE of Hihifo, Tonga
Time: 2020-03-31T16:38:44.250Z Magnitude: 4.8 Location: 156km SSE of Itoman, Japan
Time: 2020-03-31T11:24:00.211Z Magnitude: 4.9 Location: 44km E of Oarai, Japan

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 372

Updated: 2020 April 01 1000

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-04-01T00:27:43.079Z Magnitude: 4.8 Location: 38km SW of Challis, Idaho

Latest Occurance:
Time: 2020-04-01T00:27:43.079Z Magnitude: 4.8 Location: 38km SW of Challis, Idaho

Previous Occurances:
Time: 2020-03-31T23:52:31.037Z Magnitude: 6.5 Location: 72km W of Challis, Idaho
Time: 2020-03-31T20:33:28.000Z Magnitude: 4.8 Location: 79km SSE of Hihifo, Tonga
Time: 2020-03-31T16:38:44.250Z Magnitude: 4.8 Location: 156km SSE of Itoman, Japan
Time: 2020-03-31T11:24:00.211Z Magnitude: 4.9 Location: 44km E of Oarai, Japan

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 373

Updated: 2020 April 01 0945

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-04-01T00:27:41.065Z Magnitude: 4.6 Location: 72km ESE of Cascade, Idaho

Latest Occurance:
Time: 2020-04-01T00:27:41.065Z Magnitude: 4.6 Location: 72km ESE of Cascade, Idaho

Previous Occurances:
Time: 2020-03-31T23:52:31.037Z Magnitude: 6.5 Location: 72km W of Challis, Idaho
Time: 2020-03-31T20:33:28.000Z Magnitude: 4.8 Location: 79km SSE of Hihifo, Tonga
Time: 2020-03-31T16:38:44.250Z Magnitude: 4.8 Location: 156km SSE of Itoman, Japan
Time: 2020-03-31T11:24:00.211Z Magnitude: 4.9 Location: 44km E of Oarai, Japan

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 372

Updated: 2020 April 01 0930

第三十四卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 34 for 2020 April 01 09-hr

第三十四卦
大壯

吉凶等级 : 中上卦

大壯:利貞。

彖曰:大壯,大者壯也。剛以動,故壯。大壯利貞;大者正也。正大而天地之情可見矣!

象曰:雷在天上,大壯;君子以非禮弗履。

初九:壯于趾,征凶,有孚。
象曰:壯于趾,其孚窮也。

九二:貞吉。
象曰:九二貞吉,以中也。

九三:小人用壯,君子用罔,貞厲。羝羊觸藩,羸其角。
象曰:小人用壯,君子罔也。

九四:貞吉悔亡,藩決不羸,壯于大輿之輹。
象曰:藩決不羸,尚往也。

六五:喪羊于易,無悔。
象曰:喪羊于易,位不當也。

上六:羝羊觸藩,不能退,不能遂,無攸利,艱則吉。
象曰:不能退,不能遂,不祥也。艱則吉,咎不長也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-04-01T00:27:43.079Z Magnitude: 4.8 Location: 38km SW of Challis, Idaho

Latest Occurance:
Time: 2020-04-01T00:27:43.079Z Magnitude: 4.8 Location: 38km SW of Challis, Idaho

Previous Occurances:
Time: 2020-03-31T23:52:31.037Z Magnitude: 6.5 Location: 72km W of Challis, Idaho
Time: 2020-03-31T20:33:28.000Z Magnitude: 4.8 Location: 79km SSE of Hihifo, Tonga
Time: 2020-03-31T16:38:44.250Z Magnitude: 4.8 Location: 156km SSE of Itoman, Japan
Time: 2020-03-31T11:24:00.211Z Magnitude: 4.9 Location: 44km E of Oarai, Japan

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 373

Updated: 2020 April 01 0845

真理是永恒的太阳,世人不可能使它迟... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

真理是永恒的太阳,世人不可能使它迟升。  ——菲利普

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-31T23:52:31.037Z Magnitude: 6.5 Location: 72km W of Challis, Idaho

Latest Occurance:
Time: 2020-03-31T23:52:31.037Z Magnitude: 6.5 Location: 72km W of Challis, Idaho

Previous Occurances:
Time: 2020-03-31T20:33:28.000Z Magnitude: 4.8 Location: 79km SSE of Hihifo, Tonga
Time: 2020-03-31T16:38:44.250Z Magnitude: 4.8 Location: 156km SSE of Itoman, Japan
Time: 2020-03-31T11:24:00.211Z Magnitude: 4.9 Location: 44km E of Oarai, Japan
Time: 2020-03-31T08:05:34.064Z Magnitude: 4.8 Location: 223km ENE of Dili, East Timor

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 373

Updated: 2020 April 01 0815

第五十二卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 52 for 2020 April 01 07-hr

第五十二卦

吉凶等级 : 中下卦

艮:艮其背,不獲其身,行其庭,不見其人,無咎。

彖曰:艮,止也。時止則止,時行則行,動靜不失其時,其道光明。
  艮其止,止其所也。上下敵應,不相與也。是以不獲其身,行其庭不見其人,無咎也。

象曰:兼山,艮;君子以思不出其位。

初六:艮其趾,無咎,利永貞。
象曰:艮其趾,未失正也。

六二:艮其腓,不拯其隨,其心不快。
象曰:不拯其隨,未退聽也。

九三:艮其限,列其夤,厲薰心。
象曰:艮其限,危薰心也。

六四:艮其身,無咎。
象曰:艮其身,止諸躬也。

六五:艮其輔,言有序,悔亡。
象曰:艮其輔,以中正也。

上九:敦艮,吉。
象曰:敦艮之吉,以厚終也。

第 二 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 2 for 2020 April 01 05-hr

第 二 卦

吉凶等级 : 上上卦

坤:元,亨,利牝馬之貞。
 君子有攸往,先迷後得主,利西南得朋,東北喪朋。安貞,吉。

彖曰:至哉坤元,萬物資生,乃順承天。坤厚載物,德合無疆。含弘光大,品物咸亨。
  牝馬地類,行地無疆,柔順利貞。君子攸行,先迷失道,後順得常。
  西南得朋,乃與類行;東北喪朋,乃終有慶。安貞之吉,應地無疆。

象曰:地勢坤,君子以厚德載物。

初六:履霜,堅冰至。
象曰:履霜堅冰,陰始凝也。馴致其道,至堅冰也。

六二:直,方,大,不習無不利。
象曰:六二之動,直以方也。不習無不利,地道光也。

六三:含章可貞。或從王事,無成有終。
象曰:含章可貞;以時發也。或從王事,知光大也。

六四:括囊;無咎,無譽。
象曰:括囊無咎,慎不害也。

六五:黃裳,元吉。
象曰:黃裳元吉,文在中也。

上六:戰龍於野,其血玄黃。
象曰:戰龍於野,其道窮也。

用六:利永貞。
象曰:用六永貞,以大終也。

文言曰:坤至柔,而動也剛,至靜而德方,後得主而有常,含萬物而化光。
  坤其道順乎?承天而時行。

  積善之家,必有餘慶;積不善之家,必有餘殃。
  臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣,由辯之不早辯也。
  易曰:「履霜堅冰至。」蓋言順也。

  直其正也,方其義也。君子敬以直內,義以方外,敬義立,而德不孤。
  「直,方,大,不習無不利」;則不疑其所行也。

  陰雖有美,含之;以從王事,弗敢成也。地道也,妻道也,臣道也。
  地道無成,而代有終也。

  天地變化,草木蕃;天地閉,賢人隱。
  易曰:「括囊;無咎,無譽。」蓋言謹也。

  君子黃中通理,正位居體,美在其中,而暢於四支,發於事業,美之至也。

  陰疑於陽,必戰。為其嫌於無陽也,故稱龍焉。猶未離其類也,故稱血焉。
  夫玄黃者,天地之雜也,天玄而地黃。

2. Field
~ "Shiseido" was chosen from a passage in I Ching. Shi Sei (資生): "where everything is born." the whole passage means "Praise the virtues of the earth, that is where anything and everything is born from

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-31T20:33:28.000Z Magnitude: 4.8 Location: 79km SSE of Hihifo, Tonga

Latest Occurance:
Time: 2020-03-31T20:33:28.000Z Magnitude: 4.8 Location: 79km SSE of Hihifo, Tonga

Previous Occurances:
Time: 2020-03-31T16:38:44.250Z Magnitude: 4.8 Location: 156km SSE of Itoman, Japan
Time: 2020-03-31T11:24:00.211Z Magnitude: 4.9 Location: 44km E of Oarai, Japan
Time: 2020-03-31T08:05:34.064Z Magnitude: 4.8 Location: 223km ENE of Dili, East Timor
Time: 2020-03-31T07:28:02.033Z Magnitude: 4.6 Location: 128km SSW of Sarangani, Philippines

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 373

Updated: 2020 April 01 0500

第 八 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 8 for 2020 April 01 03-hr

第 八 卦

吉凶等级 : 上上卦

比:吉。原筮元永貞,無咎。不寧方來,後夫凶。

彖曰:比,吉也,比,輔也,下順從也。原筮元永貞,無咎,以剛中也。
  不寧方來,上下應也。後夫凶,其道窮也。

象曰:地上有水,比;先王以建萬國,親諸侯。

初六:有孚比之,無咎。有孚盈缶,終來有他,吉。
象曰:比之初六,有他吉也。

六二:比之自內,貞吉。
象曰:比之自內,不自失也。

六三:比之匪人。
象曰:比之匪人,不亦傷乎!

六四:外比之,貞吉。
象曰:外比於賢,以從上也。

九五:顯比,王用三驅,失前禽。邑人不誡,吉。
象曰:顯比之吉,位正中也。舍逆取順,失前禽也。邑人不誡,上使中也。

上六:比之無首,凶。
象曰:比之無首,無所終也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-31T16:38:44.250Z Magnitude: 4.8 Location: 156km SSE of Itoman, Japan

Latest Occurance:
Time: 2020-03-31T16:38:44.250Z Magnitude: 4.8 Location: 156km SSE of Itoman, Japan

Previous Occurances:
Time: 2020-03-31T11:24:00.211Z Magnitude: 4.9 Location: 44km E of Oarai, Japan
Time: 2020-03-31T08:05:34.064Z Magnitude: 4.8 Location: 223km ENE of Dili, East Timor
Time: 2020-03-31T07:28:02.033Z Magnitude: 4.6 Location: 128km SSW of Sarangani, Philippines
Time: 2020-03-30T22:05:31.574Z Magnitude: 4.6 Location: 196km SE of Katsuura, Japan

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 376

Updated: 2020 April 01 0145

第三十六卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 36 for 2020 April 01 01-hr

第三十六卦
明夷

吉凶等级 : 中下卦

明夷:利艱貞。

彖曰:明入地中,明夷。內文明而外柔順,以蒙大難,文王以之。利艱貞,
  晦其明也,內難而能正其志,箕子以之。

象曰:明入地中,明夷;君子以蒞眾,用晦而明。

初九:明夷于飛,垂其翼。君子于行,三日不食,有攸往,主人有言。
象曰:君子于行,義不食也。

六二:明夷,夷于左股,用拯馬壯,吉。
象曰:六二之吉,順以則也。

九三:明夷于南狩,得其大首,不可疾貞。
象曰:南狩之志,乃大得也。

六四:入于左腹,獲明夷之心,于出門庭。
象曰:入于左腹,獲心意也。

六五:箕子之明夷,利貞。
象曰:箕子之貞,明不可息也。

上六:不明晦,初登于天,後入于地。
象曰:初登于天,照四國也。後入于地,失則也。

"The question isn't... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

"The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me." Ayn Rand

第五十二卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 52 for 2020 March 31 23-hr

第五十二卦

吉凶等级 : 中下卦

艮:艮其背,不獲其身,行其庭,不見其人,無咎。

彖曰:艮,止也。時止則止,時行則行,動靜不失其時,其道光明。
  艮其止,止其所也。上下敵應,不相與也。是以不獲其身,行其庭不見其人,無咎也。

象曰:兼山,艮;君子以思不出其位。

初六:艮其趾,無咎,利永貞。
象曰:艮其趾,未失正也。

六二:艮其腓,不拯其隨,其心不快。
象曰:不拯其隨,未退聽也。

九三:艮其限,列其夤,厲薰心。
象曰:艮其限,危薰心也。

六四:艮其身,無咎。
象曰:艮其身,止諸躬也。

六五:艮其輔,言有序,悔亡。
象曰:艮其輔,以中正也。

上九:敦艮,吉。
象曰:敦艮之吉,以厚終也。

立事者不离道德,调弦者不... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

立事者不离道德,调弦者不失宫商。  ——陆贾

科学的未来只能是属于勤奋... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

科学的未来只能是属于勤奋而又谦虚的年轻一代!  ——巴甫洛夫

第二十八卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 28 for 2020 March 31 21-hr

第二十八卦
大過

吉凶等级 : 中下卦

大過:棟橈,利有攸往,亨。

彖曰:大過,大者過也。棟橈,本末弱也。剛過而中,巽而說行,利有攸往,乃亨。
  大過之時義大矣哉!

象曰:澤滅木,大過;君子以獨立不懼,遯世無悶。

初六:藉用白茅,無咎。
象曰:藉用白茅,柔在下也。

九二:枯楊生稊,老夫得其女妻,無不利。
象曰:老夫女妻,過以相與也。

九三:棟橈,凶。
象曰:棟橈之凶,不可以有輔也。

九四:棟隆,吉;有它吝。
象曰:棟隆之吉,不橈乎下也。

九五:枯楊生華,老婦得士夫,無咎無譽。
象曰:枯楊生華,何可久也。老婦士夫,亦可醜也。

上六:過涉滅頂,凶,無咎。
象曰:過涉之凶,不可咎也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-31T11:24:00.211Z Magnitude: 4.9 Location: 44km E of Oarai, Japan

Latest Occurance:
Time: 2020-03-31T11:24:00.211Z Magnitude: 4.9 Location: 44km E of Oarai, Japan

Previous Occurances:
Time: 2020-03-31T08:05:34.064Z Magnitude: 4.8 Location: 223km ENE of Dili, East Timor
Time: 2020-03-31T07:28:02.033Z Magnitude: 4.6 Location: 128km SSW of Sarangani, Philippines
Time: 2020-03-30T22:05:31.574Z Magnitude: 4.6 Location: 196km SE of Katsuura, Japan
Time: 2020-03-30T21:01:34.308Z Magnitude: 4.9 Location: 32km N of Naisano Dua, Indonesia

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 376

Updated: 2020 March 31 2000

第二十一卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 21 for 2020 March 31 19-hr

第二十一卦
噬嗑

吉凶等级 : 上上卦

噬嗑:亨。利用獄。

彖曰:頤中有物,曰噬嗑,噬嗑而亨。剛柔分,動而明,雷電合而章。
  柔得中而上行,雖不當位,利用獄也。

象曰:雷電噬嗑;先王以明罰敕法。

初九:履校滅趾,無咎。
象曰:履校滅趾,不行也。

六二:噬膚滅鼻,無咎。
象曰:噬膚滅鼻,乘剛也。

六三:噬臘肉,遇毒;小吝,無咎。
象曰:遇毒,位不當也。

九四:噬乾胏,得金矢,利艱貞,吉。
象曰:利艱貞吉,未光也。

六五:噬乾肉,得黃金,貞厲,無咎。
象曰:貞厲無咎,得當也。

上九:何校滅耳,凶。
象曰:何校滅耳,聰不明也。

第四十三卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 43 for 2020 March 31 17-hr

第四十三卦

吉凶等级 : 上上卦

夬:揚于王庭,孚號,有厲,告自邑,不利即戎,利有攸往。

彖曰:夬,決也,剛決柔也。健而說,決而和,揚于王庭,柔乘五剛也。
  孚號有厲,其危乃光也。告自邑,不利即戎,所尚乃窮也。
  利有攸往,剛長乃終也。

象曰:澤上于天,夬;君子以施祿及下,居德則忌。

初九:壯于前趾,往不勝為吝。
象曰:不勝而往,咎也。

九二:惕號,莫夜有戎,勿恤。
象曰:有戎勿恤,得中道也。

九三:壯于頄,有凶。君子夬夬,獨行遇雨,若濡有慍,無咎。
象曰:君子夬夬,終無咎也。

九四:臀無膚,其行次且。牽羊悔亡,聞言不信。
象曰:其行次且,位不當也。聞言不信,聰不明也。

九五:莧陸夬夬,中行無咎。
象曰:中行無咎,中未光也。

上六:無號,終有凶。
象曰:無號之凶,終不可長也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-31T08:05:34.064Z Magnitude: 4.8 Location: 223km ENE of Dili, East Timor

Latest Occurance:
Time: 2020-03-31T08:05:34.064Z Magnitude: 4.8 Location: 223km ENE of Dili, East Timor

Previous Occurances:
Time: 2020-03-31T07:28:02.033Z Magnitude: 4.6 Location: 128km SSW of Sarangani, Philippines
Time: 2020-03-30T22:05:31.574Z Magnitude: 4.6 Location: 196km SE of Katsuura, Japan
Time: 2020-03-30T21:01:34.308Z Magnitude: 4.9 Location: 32km N of Naisano Dua, Indonesia
Time: 2020-03-30T17:54:40.421Z Magnitude: 5.1 Location: Mid-Indian Ridge

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 379

Updated: 2020 March 31 1630

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-31T07:28:02.033Z Magnitude: 4.6 Location: 128km SSW of Sarangani, Philippines

Latest Occurance:
Time: 2020-03-31T07:28:02.033Z Magnitude: 4.6 Location: 128km SSW of Sarangani, Philippines

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T22:05:31.574Z Magnitude: 4.6 Location: 196km SE of Katsuura, Japan
Time: 2020-03-30T21:01:34.308Z Magnitude: 4.9 Location: 32km N of Naisano Dua, Indonesia
Time: 2020-03-30T17:54:40.421Z Magnitude: 5.1 Location: Mid-Indian Ridge
Time: 2020-03-30T17:15:08.448Z Magnitude: 4.6 Location: 73km W of Sardinal, Costa Rica

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 378

Updated: 2020 March 31 1615

第 三 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 3 for 2020 March 31 15-hr

第 三 卦

吉凶等级 : 下下卦

屯:元,亨,利,貞,勿用,有攸往,利建侯。

彖曰:屯,剛柔始交而難生,動乎險中,大亨貞。
  雷雨之動滿盈,天造草昧,宜建侯而不寧。

象曰:雲,雷,屯;君子以經綸。

初九:磐桓;利居貞,利建侯。
象曰:雖磐桓,志行正也。以貴下賤,大得民也。

六二:屯如邅如,乘馬班如。匪寇婚媾,女子貞不字,十年乃字。
象曰:六二之難,乘剛也。十年乃字,反常也。

六三:既鹿無虞,惟入于林中,君子幾不如舍,往吝。
象曰:既鹿無虞,以縱禽也。君子舍之,往吝窮也。

六四:乘馬班如,求婚媾,往吉,無不利。
象曰:求而往,明也。

九五:屯其膏,小貞吉,大貞凶。
象曰:屯其膏,施未光也。

上六:乘馬班如,泣血漣如。
象曰:泣血漣如,何可長也。

第四十六卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 46 for 2020 March 31 13-hr

第四十六卦

吉凶等级 : 上上卦

升:元亨,用見大人,勿恤,南征吉。

彖曰:柔以時升,巽而順,剛中而應,是以大亨。用見大人,勿恤;有慶也。
  南征吉,志行也。

象曰:地中生木,升;君子以順德,積小以高大。

初六:允升,大吉。
象曰:允升大吉,上合志也。

九二:孚乃利用禴,無咎。
象曰:九二之孚,有喜也。

九三:升虛邑。
象曰:升虛邑,無所疑也。

六四:王用亨于岐山,吉無咎。
象曰:王用亨于岐山,順事也。

六五:貞吉,升階。
象曰:貞吉升階,大得志也。

上六:冥升,利于不息之貞。
象曰:冥升在上,消不富也。

Monday, March 30, 2020

就建筑而言,美是表现在线条和设计上,就... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

就建筑而言,美是表现在线条和设计上,就绘画而言,美表现在形式和色调上,就美术而言,美表现在匠心独运的巧思上。拥有这些美丽的东西会带给人愉快的感觉,但真正的喜悦在于懂得欣赏他们  ——威康·罗斯

第五十九卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 59 for 2020 March 31 11-hr

第五十九卦

吉凶等级 : 下下卦

渙:亨。王假有廟,利涉大川,利貞。

彖曰:渙,亨。剛來而不窮,柔得位乎外而上同。王假有廟,王乃在中也。
  利涉大川,乘木有功也。

象曰:風行水上,渙;先王以享于帝立廟。

初六:用拯馬壯,吉。
象曰:初六之吉,順也。

九二:渙奔其機,悔亡。
象曰:渙奔其機,得願也。

六三:渙其躬,無悔。
象曰:渙其躬,志在外也。

六四:渙其群,元吉。渙有丘,匪夷所思。
象曰:渙其群,元吉;光大也。

九五:渙汗其大號,渙王居,無咎。
象曰:王居無咎,正位也。

上九:渙其血,去逖出,無咎。
象曰:渙其血,遠害也。

第十三 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 13 for 2020 March 31 09-hr

第十三 卦
同人

吉凶等级 : 中上卦

同人:同人于野,亨。利涉大川,利君子貞。

彖曰:同人,柔得位得中,而應乎乾,曰同人。同人曰:同人于野,亨。
  利涉大川,乾行也。文明以健,中正而應,君子正也。唯君子為能通天下之志。

象曰:天與火,同人;君子以類族辨物。

初九:同人于門,無咎。
象曰:出門同人,又誰咎也。

六二:同人于宗,吝。
象曰:同人于宗,吝道也。

九三:伏戎于莽,升其高陵,三歲不興。
象曰:伏戎于莽,敵剛也。三歲不興,安行也。

九四:乘其墉,弗克攻,吉。
象曰:乘其墉,義弗克也,其吉,則困而反則也。

九五:同人,先號咷而後笑。大師克相遇。
象曰:同人之先,以中直也。大師相遇,言相克也。

上九:同人于郊,無悔。
象曰:同人于郊,志未得也。

猜疑是败事之本。  ——日本谚... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

猜疑是败事之本。  ——日本谚语

第十二 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 12 for 2020 March 31 07-hr

第十二 卦

吉凶等级 : 中中卦

否:否之匪人,不利君子貞,大往小來。

彖曰:否之匪人,不利君子貞。大往小來,則是天地不交,而萬物不通也;
  上下不交,而天下無邦也。內陰而外陽,內柔而外剛,內小人而外君子。
  小人道長,君子道消也。

象曰:天地不交,否;君子以儉德辟難,不可榮以祿。

初六:拔茅茹,以其彙,貞吉亨。
象曰:拔茅貞吉,志在君也。

六二:包承。小人吉,大人否亨。
象曰:大人否亨,不亂群也。

六三:包羞。
象曰:包羞,位不當也。

九四:有命無咎,疇離祉。
象曰:有命無咎,志行也。

九五:休否,大人吉。其亡其亡,繫于苞桑。
象曰:大人之吉,位正當也。

上九:傾否,先否後喜。
象曰:否終則傾,何可長也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T22:05:31.574Z Magnitude: 4.6 Location: 196km SE of Katsuura, Japan

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T22:05:31.574Z Magnitude: 4.6 Location: 196km SE of Katsuura, Japan

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T21:01:34.308Z Magnitude: 4.9 Location: 32km N of Naisano Dua, Indonesia
Time: 2020-03-30T17:54:40.421Z Magnitude: 5.1 Location: Mid-Indian Ridge
Time: 2020-03-30T17:15:08.448Z Magnitude: 4.6 Location: 73km W of Sardinal, Costa Rica
Time: 2020-03-30T16:47:23.701Z Magnitude: 4.7 Location: 10km WNW of Masachapa, Nicaragua

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 378

Updated: 2020 March 31 0630

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T21:01:34.308Z Magnitude: 4.9 Location: 32km N of Naisano Dua, Indonesia

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T21:01:34.308Z Magnitude: 4.9 Location: 32km N of Naisano Dua, Indonesia

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T17:54:40.421Z Magnitude: 5.1 Location: Mid-Indian Ridge
Time: 2020-03-30T17:15:08.448Z Magnitude: 4.6 Location: 73km W of Sardinal, Costa Rica
Time: 2020-03-30T16:47:23.701Z Magnitude: 4.7 Location: 10km WNW of Masachapa, Nicaragua
Time: 2020-03-30T15:52:49.101Z Magnitude: 5.3 Location: 70km SE of Yonakuni, Japan

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 377

Updated: 2020 March 31 0530

第三十一卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 31 for 2020 March 31 05-hr

第三十一卦

吉凶等级 : 中上卦

咸:亨,利貞,取女吉。

彖曰:咸,感也。柔上而剛下,二氣感應以相與,止而說,男下女,是以亨利貞,取女吉也。
  天地感而萬物化生,聖人感人心而天下和平;觀其所感,而天地萬物之情可見矣!

象曰:山上有澤,咸;君子以虛受人。

初六:咸其拇。
象曰:咸其拇,志在外也。

六二:咸其腓,凶,居吉。
象曰:雖凶,居吉,順不害也。

九三:咸其股,執其隨,往吝。
象曰:咸其股,亦不處也。志在隨人,所執下也。

九四:貞吉悔亡,憧憧往來,朋從爾思。
象曰:貞吉悔亡,未感害也。憧憧往來,未光大也。

九五:咸其脢,無悔。
象曰:咸其脢,志末也。

上六:咸其輔,頰,舌。
象曰:咸其輔,頰,舌,滕口說也。

第二十三卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 23 for 2020 March 31 03-hr

第二十三卦

吉凶等级 : 中下卦

剝:不利有攸往。

彖曰:剝,剝也,柔變剛也。不利有攸往,小人長也。順而止之,觀象也。
  君子尚消息盈虛,天行也。

象曰:山附于地,剝;上以厚下,安宅。

初六:剝床以足,蔑貞凶。
象曰:剝床以足,以滅下也。

六二:剝床以辨,蔑貞凶。
象曰:剝床以辨,未有與也。

六三:剝之,無咎。
象曰:剝之無咎,失上下也。

六四:剝床以膚,凶。
象曰:剝床以膚,切近災也。

六五:貫魚,以宮人寵,無不利。
象曰:以宮人寵,終無尤也。

上九:碩果不食,君子得輿,小人剝廬。
象曰:君子得輿,民所載也。小人剝廬,終不可用也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T17:54:40.421Z Magnitude: 5.1 Location: Mid-Indian Ridge

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T17:54:40.421Z Magnitude: 5.1 Location: Mid-Indian Ridge

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T16:47:23.701Z Magnitude: 4.7 Location: 10km WNW of Masachapa, Nicaragua
Time: 2020-03-30T15:52:49.101Z Magnitude: 5.3 Location: 70km SE of Yonakuni, Japan
Time: 2020-03-30T15:42:33.299Z Magnitude: 4.9 Location: 31km SE of Jarm, Afghanistan
Time: 2020-03-30T14:53:34.109Z Magnitude: 4.8 Location: 103km WNW of Copiapo, Chile

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 374

Updated: 2020 March 31 0230

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T17:54:40.740Z Magnitude: 5.1 Location: Mid-Indian Ridge

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T17:54:40.740Z Magnitude: 5.1 Location: Mid-Indian Ridge

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T16:47:23.701Z Magnitude: 4.7 Location: 10km WNW of Masachapa, Nicaragua
Time: 2020-03-30T15:52:49.101Z Magnitude: 5.3 Location: 70km SE of Yonakuni, Japan
Time: 2020-03-30T15:42:33.299Z Magnitude: 4.9 Location: 31km SE of Jarm, Afghanistan
Time: 2020-03-30T14:53:34.109Z Magnitude: 4.8 Location: 103km WNW of Copiapo, Chile

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 375

Updated: 2020 March 31 0215

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T16:47:23.701Z Magnitude: 4.7 Location: 10km WNW of Masachapa, Nicaragua

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T16:47:23.701Z Magnitude: 4.7 Location: 10km WNW of Masachapa, Nicaragua

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T15:52:49.101Z Magnitude: 5.3 Location: 70km SE of Yonakuni, Japan
Time: 2020-03-30T15:42:33.299Z Magnitude: 4.9 Location: 31km SE of Jarm, Afghanistan
Time: 2020-03-30T14:53:34.109Z Magnitude: 4.8 Location: 103km WNW of Copiapo, Chile
Time: 2020-03-30T14:47:43.044Z Magnitude: 4.6 Location: 187km NW of Nord, Greenland

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 374

Updated: 2020 March 31 0130

第三十八卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 38 for 2020 March 31 01-hr

第三十八卦

吉凶等级 : 下下卦

睽:小事吉。

彖曰:睽,火動而上,澤動而下;二女同居,其志不同行;
  說而麗乎明,柔進而上行,得中而應乎剛;是以小事吉。
  天地睽,而其事同也;男女睽,而其志通也;
  萬物睽,而其事類也;睽之時用大矣哉!

象曰:上火下澤,睽;君子以同而異。

初九:悔亡,喪馬勿逐,自復;見惡人無咎。
象曰:見惡人,以辟咎也。

九二:遇主于巷,無咎。
象曰:遇主于巷,未失道也。

六三:見輿曳,其牛掣,其人天且劓,無初有終。
象曰:見輿曳,位不當也。無初有終,遇剛也。

九四:睽孤,遇元夫,交孚,厲無咎。
象曰:交孚無咎,志行也。

六五:悔亡,厥宗噬膚,往何咎。
象曰:厥宗噬膚,往有慶也。

上九:睽孤,見豕負塗,載鬼一車,先張之弧,後說之弧,匪寇婚媾,往遇雨則吉。
象曰:遇雨之吉,群疑亡也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T15:52:49.101Z Magnitude: 5.3 Location: 70km SE of Yonakuni, Japan

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T15:52:49.101Z Magnitude: 5.3 Location: 70km SE of Yonakuni, Japan

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T15:42:33.299Z Magnitude: 4.9 Location: 31km SE of Jarm, Afghanistan
Time: 2020-03-30T14:53:34.109Z Magnitude: 4.8 Location: 103km WNW of Copiapo, Chile
Time: 2020-03-30T14:47:43.044Z Magnitude: 4.6 Location: 187km NW of Nord, Greenland
Time: 2020-03-30T09:09:05.842Z Magnitude: 5.2 Location: 34km ESE of Pimampiro, Ecuador

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 373

Updated: 2020 March 31 0045

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T15:52:48.032Z Magnitude: 5.4 Location: 70km SE of Yonakuni, Japan

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T15:52:48.032Z Magnitude: 5.4 Location: 70km SE of Yonakuni, Japan

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T15:42:33.232Z Magnitude: 4.9 Location: 32km SE of Jarm, Afghanistan
Time: 2020-03-30T14:47:43.044Z Magnitude: 4.6 Location: 187km NW of Nord, Greenland
Time: 2020-03-30T09:09:05.842Z Magnitude: 5.2 Location: 34km ESE of Pimampiro, Ecuador
Time: 2020-03-30T08:21:14.730Z Magnitude: 4.8 Location: 45km SE of Unalaska, Alaska

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 372

Updated: 2020 March 31 0015

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T14:47:43.044Z Magnitude: 4.6 Location: 187km NW of Nord, Greenland

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T14:47:43.044Z Magnitude: 4.6 Location: 187km NW of Nord, Greenland

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T09:09:05.842Z Magnitude: 5.2 Location: 34km ESE of Pimampiro, Ecuador
Time: 2020-03-30T08:21:14.730Z Magnitude: 4.8 Location: 45km SE of Unalaska, Alaska
Time: 2020-03-30T06:44:27.043Z Magnitude: 4.9 Location: Drake Passage
Time: 2020-03-30T05:08:26.764Z Magnitude: 4.7 Location: 23km WNW of Xochistlahuaca, Mexico

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 370

Updated: 2020 March 30 2345

经商之成败,全视经营方法的良否而... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

经商之成败,全视经营方法的良否而定;经营方法中,当以招徕为首务。  ——日本谚法

第三十四卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 34 for 2020 March 30 23-hr

第三十四卦
大壯

吉凶等级 : 中上卦

大壯:利貞。

彖曰:大壯,大者壯也。剛以動,故壯。大壯利貞;大者正也。正大而天地之情可見矣!

象曰:雷在天上,大壯;君子以非禮弗履。

初九:壯于趾,征凶,有孚。
象曰:壯于趾,其孚窮也。

九二:貞吉。
象曰:九二貞吉,以中也。

九三:小人用壯,君子用罔,貞厲。羝羊觸藩,羸其角。
象曰:小人用壯,君子罔也。

九四:貞吉悔亡,藩決不羸,壯于大輿之輹。
象曰:藩決不羸,尚往也。

六五:喪羊于易,無悔。
象曰:喪羊于易,位不當也。

上六:羝羊觸藩,不能退,不能遂,無攸利,艱則吉。
象曰:不能退,不能遂,不祥也。艱則吉,咎不長也。

正义是永恒的太阳,世界无法拖延它的到来。... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

正义是永恒的太阳,世界无法拖延它的到来。  ——菲力普斯

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T09:09:05.842Z Magnitude: 5.2 Location: 34km ESE of Pimampiro, Ecuador

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T09:09:05.842Z Magnitude: 5.2 Location: 34km ESE of Pimampiro, Ecuador

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T08:21:14.730Z Magnitude: 4.8 Location: 45km SE of Unalaska, Alaska
Time: 2020-03-30T06:44:27.043Z Magnitude: 4.9 Location: Drake Passage
Time: 2020-03-30T05:08:26.764Z Magnitude: 4.7 Location: 23km WNW of Xochistlahuaca, Mexico
Time: 2020-03-30T03:42:42.749Z Magnitude: 4.5 Location: 41km S of Pedernales, Ecuador

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 365

Updated: 2020 March 30 2145

我劝天公重抖数,不拘一格降... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

我劝天公重抖数,不拘一格降人材。  ——龚自珍

第 三 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 3 for 2020 March 30 21-hr

第 三 卦

吉凶等级 : 下下卦

屯:元,亨,利,貞,勿用,有攸往,利建侯。

彖曰:屯,剛柔始交而難生,動乎險中,大亨貞。
  雷雨之動滿盈,天造草昧,宜建侯而不寧。

象曰:雲,雷,屯;君子以經綸。

初九:磐桓;利居貞,利建侯。
象曰:雖磐桓,志行正也。以貴下賤,大得民也。

六二:屯如邅如,乘馬班如。匪寇婚媾,女子貞不字,十年乃字。
象曰:六二之難,乘剛也。十年乃字,反常也。

六三:既鹿無虞,惟入于林中,君子幾不如舍,往吝。
象曰:既鹿無虞,以縱禽也。君子舍之,往吝窮也。

六四:乘馬班如,求婚媾,往吉,無不利。
象曰:求而往,明也。

九五:屯其膏,小貞吉,大貞凶。
象曰:屯其膏,施未光也。

上六:乘馬班如,泣血漣如。
象曰:泣血漣如,何可長也。

第 三 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 3 for 2020 March 30 19-hr

第 三 卦

吉凶等级 : 下下卦

屯:元,亨,利,貞,勿用,有攸往,利建侯。

彖曰:屯,剛柔始交而難生,動乎險中,大亨貞。
  雷雨之動滿盈,天造草昧,宜建侯而不寧。

象曰:雲,雷,屯;君子以經綸。

初九:磐桓;利居貞,利建侯。
象曰:雖磐桓,志行正也。以貴下賤,大得民也。

六二:屯如邅如,乘馬班如。匪寇婚媾,女子貞不字,十年乃字。
象曰:六二之難,乘剛也。十年乃字,反常也。

六三:既鹿無虞,惟入于林中,君子幾不如舍,往吝。
象曰:既鹿無虞,以縱禽也。君子舍之,往吝窮也。

六四:乘馬班如,求婚媾,往吉,無不利。
象曰:求而往,明也。

九五:屯其膏,小貞吉,大貞凶。
象曰:屯其膏,施未光也。

上六:乘馬班如,泣血漣如。
象曰:泣血漣如,何可長也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T09:09:06.101Z Magnitude: 5.6 Location: 33km ESE of Pimampiro, Ecuador

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T09:09:06.101Z Magnitude: 5.6 Location: 33km ESE of Pimampiro, Ecuador

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T08:21:14.730Z Magnitude: 4.8 Location: 45km SE of Unalaska, Alaska
Time: 2020-03-30T06:44:27.043Z Magnitude: 4.9 Location: Drake Passage
Time: 2020-03-30T05:08:26.764Z Magnitude: 4.7 Location: 23km WNW of Xochistlahuaca, Mexico
Time: 2020-03-30T03:42:42.749Z Magnitude: 4.5 Location: 41km S of Pedernales, Ecuador

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 366

Updated: 2020 March 30 1730

第十四 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 14 for 2020 March 30 17-hr

第十四 卦
大有

吉凶等级 : 上上卦

大有:元亨。

彖曰:大有,柔得尊位,大中而上下應之,曰大有。
  其德剛健而文明,應乎天而時行,是以元亨。

象曰:火在天上,大有;君子以遏惡揚善,順天休命。

初九:無交害,匪咎,艱則無咎。
象曰:大有初九,無交害也。

九二:大車以載,有攸往,無咎。
象曰:大車以載,積中不敗也。

九三:公用亨于天子,小人弗克。
象曰:公用亨于天子,小人害也。

九四:匪其彭,無咎。
象曰:匪其彭,無咎;明辨晢也。

六五:厥孚交如,威如;吉。
象曰:厥孚交如,信以發志也。威如之吉,易而無備也。

上九:自天佑之,吉無不利。
象曰:大有上吉,自天佑也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T08:21:14.730Z Magnitude: 4.8 Location: 45km SE of Unalaska, Alaska

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T08:21:14.730Z Magnitude: 4.8 Location: 45km SE of Unalaska, Alaska

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T06:44:27.043Z Magnitude: 4.9 Location: Drake Passage
Time: 2020-03-30T05:08:26.764Z Magnitude: 4.7 Location: 23km WNW of Xochistlahuaca, Mexico
Time: 2020-03-30T03:42:42.749Z Magnitude: 4.5 Location: 41km S of Pedernales, Ecuador
Time: 2020-03-29T20:26:00.328Z Magnitude: 4.6 Location: 61km SW of La Gomera, Guatemala

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 366

Updated: 2020 March 30 1645

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T06:44:27.043Z Magnitude: 4.9 Location: Drake Passage

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T06:44:27.043Z Magnitude: 4.9 Location: Drake Passage

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T05:08:26.764Z Magnitude: 4.7 Location: 23km WNW of Xochistlahuaca, Mexico
Time: 2020-03-30T03:42:42.749Z Magnitude: 4.5 Location: 41km S of Pedernales, Ecuador
Time: 2020-03-29T20:26:00.328Z Magnitude: 4.6 Location: 61km SW of La Gomera, Guatemala
Time: 2020-03-29T18:19:13.508Z Magnitude: 5.6 Location: 164km E of Tadine, New Caledonia

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 366

Updated: 2020 March 30 1515

第二十八卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 28 for 2020 March 30 15-hr

第二十八卦
大過

吉凶等级 : 中下卦

大過:棟橈,利有攸往,亨。

彖曰:大過,大者過也。棟橈,本末弱也。剛過而中,巽而說行,利有攸往,乃亨。
  大過之時義大矣哉!

象曰:澤滅木,大過;君子以獨立不懼,遯世無悶。

初六:藉用白茅,無咎。
象曰:藉用白茅,柔在下也。

九二:枯楊生稊,老夫得其女妻,無不利。
象曰:老夫女妻,過以相與也。

九三:棟橈,凶。
象曰:棟橈之凶,不可以有輔也。

九四:棟隆,吉;有它吝。
象曰:棟隆之吉,不橈乎下也。

九五:枯楊生華,老婦得士夫,無咎無譽。
象曰:枯楊生華,何可久也。老婦士夫,亦可醜也。

上六:過涉滅頂,凶,無咎。
象曰:過涉之凶,不可咎也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T05:08:26.764Z Magnitude: 4.7 Location: 23km WNW of Xochistlahuaca, Mexico

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T05:08:26.764Z Magnitude: 4.7 Location: 23km WNW of Xochistlahuaca, Mexico

Previous Occurances:
Time: 2020-03-30T03:42:42.749Z Magnitude: 4.5 Location: 41km S of Pedernales, Ecuador
Time: 2020-03-29T20:26:00.328Z Magnitude: 4.6 Location: 61km SW of La Gomera, Guatemala
Time: 2020-03-29T18:19:13.508Z Magnitude: 5.6 Location: 164km E of Tadine, New Caledonia
Time: 2020-03-29T18:02:40.982Z Magnitude: 5.1 Location: Northern Mid-Atlantic Ridge

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 366

Updated: 2020 March 30 1345

第四十五卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 45 for 2020 March 30 13-hr

第四十五卦

吉凶等级 : 中上卦

萃:亨。王假有廟,利見大人,亨,利貞。用大牲吉,利有攸往。

彖曰:萃,聚也;順以說,剛中而應,故聚也。王假有廟,致孝享也。
  利見大人亨,聚以正也。用大牲吉,利有攸往,順天命也。
  觀其所聚,而天地萬物之情可見矣。

象曰:澤上於地,萃;君子以除戎器,戒不虞。

初六:有孚不終,乃亂乃萃,若號一握為笑,勿恤,往無咎。
象曰:乃亂乃萃,其志亂也。

六二:引吉,無咎,孚乃利用禴。
象曰:引吉無咎,中未變也。

六三:萃如,嗟如,無攸利,往無咎,小吝。
象曰:往無咎,上巽也。

九四:大吉,無咎。
象曰:大吉無咎,位不當也。

九五:萃有位,無咎。匪孚,元永貞,悔亡。
象曰:萃有位,志未光也。

上六:齎咨涕洟,無咎。
象曰:齎咨涕洟,未安上也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-30T03:42:42.749Z Magnitude: 4.5 Location: 41km S of Pedernales, Ecuador

Latest Occurance:
Time: 2020-03-30T03:42:42.749Z Magnitude: 4.5 Location: 41km S of Pedernales, Ecuador

Previous Occurances:
Time: 2020-03-29T20:26:00.328Z Magnitude: 4.6 Location: 61km SW of La Gomera, Guatemala
Time: 2020-03-29T18:19:13.508Z Magnitude: 5.6 Location: 164km E of Tadine, New Caledonia
Time: 2020-03-29T18:02:40.982Z Magnitude: 5.1 Location: Northern Mid-Atlantic Ridge
Time: 2020-03-29T13:33:47.812Z Magnitude: 5 Location: 295km S of `Ohonua, Tonga

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 365

Updated: 2020 March 30 1215

Sunday, March 29, 2020

Success is lik... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

Success is like our own shadow doesn't try to catch it walk your own way and it follows you...

第六十二卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 62 for 2020 March 30 11-hr

第六十二卦
小過

吉凶等级 : 中上卦

小過:亨,利貞,可小事,不可大事。飛鳥遺之音,不宜上宜下,大吉。

彖曰:小過,小者過而亨也。過以利貞,與時行也。柔得中,是以小事吉也。
  剛失位而不中,是以不可大事也。
  有飛鳥之象焉,有飛鳥遺之音,不宜上宜下,大吉;上逆而下順也。

象曰:山上有雷,小過;君子以行過乎恭,喪過乎哀,用過乎儉。

初六:飛鳥以凶。
象曰:飛鳥以凶,不可如何也。

六二:過其祖,遇其妣;不及其君,遇其臣;無咎。
象曰:不及其君,臣不可過也。

九三:弗過防之,從或戕之,凶。
象曰:從或戕之,凶如何也。

九四:無咎,弗過遇之。往厲必戒,勿用永貞。
象曰:弗過遇之,位不當也。往厲必戒,終不可長也。

六五:密雲不雨,自我西郊,公弋取彼在穴。
象曰:密雲不雨,已上也。

上六:弗遇過之,飛鳥離之,凶,是謂災眚。
象曰:弗遇過之,已亢也。

"Someday I hope to e... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

"Someday I hope to enjoy enough of what the world calls success so that someone will ask me, 'What's the secret of it?' I shall say simply this: 'I get up when I fall down.'" - Paul Harvey

第五十四卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 54 for 2020 March 30 07-hr

第五十四卦
歸妹

吉凶等级 : 下下卦

歸妹:征凶,無攸利。

彖曰:歸妹,天地之大義也。天地不交,而萬物不興,歸妹人之終始也。
  說以動,所歸妹也。征凶,位不當也。無攸利,柔乘剛也。

象曰:澤上有雷,歸妹;君子以永終知敝。

初九:歸妹以娣,跛能履,征吉。
象曰:歸妹以娣,以恆也。跛能履吉,相承也。

九二:眇能視,利幽人之貞。
象曰:利幽人之貞,未變常也。

六三:歸妹以須,反歸以娣。
象曰:歸妹以須,未當也。

九四:歸妹愆期,遲歸有時。
象曰:愆期之志,有待而行也。

六五:帝乙歸妹,其君之袂,不如其娣之袂良,月幾望,吉。
象曰:帝乙歸妹,不如其娣之袂良也。其位在中,以貴行也。

上六:女承筐無實,士刲羊無血,無攸利。
象曰:上六無實,承虛筐也。

第五十五卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 55 for 2020 March 30 05-hr

第五十五卦

吉凶等级 : 上上卦

豐:亨,王假之,勿憂,宜日中。

彖曰:豐,大也。明以動,故豐。王假之,尚大也。勿憂宜日中,宜照天下也。
  日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時消息,而況於人乎?況於鬼神乎?

象曰:雷電皆至,豐;君子以折獄致刑。

初九:遇其配主,雖旬無咎,往有尚。
象曰:雖旬無咎,過旬災也。

六二:豐其蔀,日中見斗,往得疑疾,有孚發若,吉。
象曰:有孚發若,信以發志也。

九三:豐其沛,日中見沫,折其右肱,無咎。
象曰:豐其沛,不可大事也。折其右肱,終不可用也。

九四:豐其蔀,日中見斗,遇其夷主,吉。
象曰:豐其蔀,位不當也。日中見斗,幽不明也。遇其夷主,吉;行也。

六五:來章,有慶譽,吉。
象曰:六五之吉,有慶也。

上六:豐其屋,蔀其家,窺其戶,闃其無人,三歲不覿,凶。
象曰:豐其屋,天際翔也。窺其戶,闃其無人,自藏也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-29T20:26:00.328Z Magnitude: 4.6 Location: 61km SW of La Gomera, Guatemala

Latest Occurance:
Time: 2020-03-29T20:26:00.328Z Magnitude: 4.6 Location: 61km SW of La Gomera, Guatemala

Previous Occurances:
Time: 2020-03-29T18:19:13.508Z Magnitude: 5.6 Location: 164km E of Tadine, New Caledonia
Time: 2020-03-29T18:02:40.982Z Magnitude: 5.1 Location: Northern Mid-Atlantic Ridge
Time: 2020-03-29T13:33:47.812Z Magnitude: 5 Location: 295km S of `Ohonua, Tonga
Time: 2020-03-29T04:41:09.256Z Magnitude: 4.5 Location: 20km NE of Bazar-Korgon, Kyrgyzstan

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 370

Updated: 2020 March 30 0500

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-29T18:19:13.508Z Magnitude: 5.6 Location: 164km E of Tadine, New Caledonia

Latest Occurance:
Time: 2020-03-29T18:19:13.508Z Magnitude: 5.6 Location: 164km E of Tadine, New Caledonia

Previous Occurances:
Time: 2020-03-29T18:02:40.982Z Magnitude: 5.1 Location: Northern Mid-Atlantic Ridge
Time: 2020-03-29T13:33:47.812Z Magnitude: 5 Location: 295km S of `Ohonua, Tonga
Time: 2020-03-29T04:41:09.256Z Magnitude: 4.5 Location: 20km NE of Bazar-Korgon, Kyrgyzstan
Time: 2020-03-29T04:34:25.542Z Magnitude: 4.5 Location: 59km SSW of Lithakia, Greece

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 369

Updated: 2020 March 30 0245

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-29T18:02:40.982Z Magnitude: 5.1 Location: Northern Mid-Atlantic Ridge

Latest Occurance:
Time: 2020-03-29T18:02:40.982Z Magnitude: 5.1 Location: Northern Mid-Atlantic Ridge

Previous Occurances:
Time: 2020-03-29T13:33:47.812Z Magnitude: 5 Location: 295km S of `Ohonua, Tonga
Time: 2020-03-29T04:41:09.256Z Magnitude: 4.5 Location: 20km NE of Bazar-Korgon, Kyrgyzstan
Time: 2020-03-29T04:34:25.542Z Magnitude: 4.5 Location: 59km SSW of Lithakia, Greece
Time: 2020-03-29T04:06:07.936Z Magnitude: 4.9 Location: 86km ENE of Bristol Island, South Sandwich Islands

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 367

Updated: 2020 March 30 0230

第二十五卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 25 for 2020 March 30 01-hr

第二十五卦
無妄

吉凶等级 : 下下卦

無妄:元,亨,利,貞。其匪正有眚,不利有攸往。

彖曰:無妄,剛自外來,而為主於內。動而健,剛中而應,大亨以正,天之命也。
  其匪正有眚,不利有攸往。無妄之往,何之矣?天命不佑,行矣哉?

象曰:天下雷行,物與無妄;先王以茂對時,育萬物。

初九:無妄,往吉。
象曰:無妄之往,得志也。

六二:不耕獲,不菑畬,則利有攸往。
象曰:不耕獲,未富也。

六三:無妄之災,或繫之牛,行人之得,邑人之災。
象曰:行人得牛,邑人災也。

九四:可貞,無咎。
象曰:可貞無咎,固有之也。

九五:無妄之疾,勿藥有喜。
象曰:無妄之藥,不可試也。

上九:無妄,行有眚,無攸利。
象曰:無妄之行,窮之災也。

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-29T13:33:47.812Z Magnitude: 5 Location: 295km S of `Ohonua, Tonga

Latest Occurance:
Time: 2020-03-29T13:33:47.812Z Magnitude: 5 Location: 295km S of `Ohonua, Tonga

Previous Occurances:
Time: 2020-03-29T04:41:09.256Z Magnitude: 4.5 Location: 20km NE of Bazar-Korgon, Kyrgyzstan
Time: 2020-03-29T04:34:25.542Z Magnitude: 4.5 Location: 59km SSW of Lithakia, Greece
Time: 2020-03-29T04:06:07.936Z Magnitude: 4.9 Location: 86km ENE of Bristol Island, South Sandwich Islands
Time: 2020-03-29T03:39:47.916Z Magnitude: 4.7 Location: 15km S of Ishigaki, Japan

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 366

Updated: 2020 March 30 0045

希望是生命的泉源,失去它生... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

希望是生命的泉源,失去它生命就会趋于枯萎。  ——富兰克林

第六十 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 60 for 2020 March 29 23-hr

第六十 卦

吉凶等级 : 上上卦

節:亨。苦節不可貞。

彖曰:節,亨,剛柔分,而剛得中。苦節不可貞,其道窮也。
  說以行險,當位以節,中正以通。天地節而四時成,節以制度,不傷財,不害民。

象曰:澤上有水,節;君子以制數度,議德行。

初九:不出戶庭,無咎。
象曰:不出戶庭,知通塞也。

九二:不出門庭,凶。
象曰:不出門庭,失時極也。

六三:不節若,則嗟若,無咎。
象曰:不節之嗟,又誰咎也。

六四:安節,亨。
象曰:安節之亨,承上道也。

九五:甘節,吉;往有尚。
象曰:甘節之吉,居位中也。

上六:苦節,貞凶,悔亡。
象曰:苦節貞凶,其道窮也。

谄泪在脸,遇便即流;巧言如簧,应机必... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

谄泪在脸,遇便即流;巧言如簧,应机必发。  ——张昭远

USGS.GOV: Latest EarthQuake Time: 2020-03-29T13:33:47.874Z Magnitude: 5 Location: 298km S of `Ohonua, Tonga

Latest Occurance:
Time: 2020-03-29T13:33:47.874Z Magnitude: 5 Location: 298km S of `Ohonua, Tonga

Previous Occurances:
Time: 2020-03-29T04:41:09.256Z Magnitude: 4.5 Location: 20km NE of Bazar-Korgon, Kyrgyzstan
Time: 2020-03-29T04:34:25.542Z Magnitude: 4.5 Location: 59km SSW of Lithakia, Greece
Time: 2020-03-29T04:06:07.936Z Magnitude: 4.9 Location: 86km ENE of Bristol Island, South Sandwich Islands
Time: 2020-03-29T03:39:47.916Z Magnitude: 4.7 Location: 15km S of Ishigaki, Japan

The number of magnitude 4.5+ earthquakes detected worldwide by the USGS: 367

Updated: 2020 March 29 2200

谁要是打算象对待乳牛一样... 八浪 : SNAPnQUOTE photography just for fun travel here and there 爽拍语录

谁要是打算象对待乳牛一样去对待真理,他就一定得不到纯粹的、其声铿锵的金币,而只能满足于几个不值钱的铜币。  ——第斯多惠

第五十七卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 57 for 2020 March 29 21-hr

第五十七卦

吉凶等级 : 中上卦

巽:小亨,利攸往,利見大人。

彖曰:重巽以申命,剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛,是以小亨,利有攸往,利見大人。

象曰:隨風,巽;君子以申命行事。

初六:進退,利武人之貞。
象曰:進退,志疑也。利武人之貞,志治也。

九二:巽在床下,用史巫紛若,吉無咎。
象曰:紛若之吉,得中也。

九三:頻巽,吝。
象曰:頻巽之吝,志窮也。

六四:悔亡,田獲三品。
象曰:田獲三品,有功也。

九五:貞吉悔亡,無不利。無初有終,先庚三日,後庚三日,吉。
象曰:九五之吉,位正中也。

上九:巽在床下,喪其資斧,貞凶。
象曰:巽在床下,上窮也。喪其資斧,正乎,凶也。

第五十五卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 55 for 2020 March 29 19-hr

第五十五卦

吉凶等级 : 上上卦

豐:亨,王假之,勿憂,宜日中。

彖曰:豐,大也。明以動,故豐。王假之,尚大也。勿憂宜日中,宜照天下也。
  日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時消息,而況於人乎?況於鬼神乎?

象曰:雷電皆至,豐;君子以折獄致刑。

初九:遇其配主,雖旬無咎,往有尚。
象曰:雖旬無咎,過旬災也。

六二:豐其蔀,日中見斗,往得疑疾,有孚發若,吉。
象曰:有孚發若,信以發志也。

九三:豐其沛,日中見沫,折其右肱,無咎。
象曰:豐其沛,不可大事也。折其右肱,終不可用也。

九四:豐其蔀,日中見斗,遇其夷主,吉。
象曰:豐其蔀,位不當也。日中見斗,幽不明也。遇其夷主,吉;行也。

六五:來章,有慶譽,吉。
象曰:六五之吉,有慶也。

上六:豐其屋,蔀其家,窺其戶,闃其無人,三歲不覿,凶。
象曰:豐其屋,天際翔也。窺其戶,闃其無人,自藏也。

第四十五卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 45 for 2020 March 29 17-hr

第四十五卦

吉凶等级 : 中上卦

萃:亨。王假有廟,利見大人,亨,利貞。用大牲吉,利有攸往。

彖曰:萃,聚也;順以說,剛中而應,故聚也。王假有廟,致孝享也。
  利見大人亨,聚以正也。用大牲吉,利有攸往,順天命也。
  觀其所聚,而天地萬物之情可見矣。

象曰:澤上於地,萃;君子以除戎器,戒不虞。

初六:有孚不終,乃亂乃萃,若號一握為笑,勿恤,往無咎。
象曰:乃亂乃萃,其志亂也。

六二:引吉,無咎,孚乃利用禴。
象曰:引吉無咎,中未變也。

六三:萃如,嗟如,無攸利,往無咎,小吝。
象曰:往無咎,上巽也。

九四:大吉,無咎。
象曰:大吉無咎,位不當也。

九五:萃有位,無咎。匪孚,元永貞,悔亡。
象曰:萃有位,志未光也。

上六:齎咨涕洟,無咎。
象曰:齎咨涕洟,未安上也。

第十七 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 17 for 2020 March 29 15-hr

第十七 卦

吉凶等级 : 中中卦

隨:元亨利貞,無咎。

彖曰:隨,剛來而下柔,動而說,隨。大亨貞,無咎,而天下隨時,隨之時義大矣哉!

象曰:澤中有雷,隨;君子以嚮晦入宴息。

初九:官有渝,貞吉。出門交有功。
象曰:官有渝,從正吉也。出門交有功,不失也。

六二:係小子,失丈夫。
象曰:係小子,弗兼與也。

六三:係丈夫,失小子。隨有求得,利居貞。
象曰:係丈夫,志舍下也。

九四:隨有獲,貞凶。有孚在道,以明,何咎。
象曰:隨有獲,其義凶也。有孚在道,明功也。

九五:孚于嘉,吉。
象曰:孚于嘉,吉;位正中也。

上六:拘系之,乃從維之。王用亨于西山。
象曰:拘系之,上窮也。

第 二 卦 易经卜卦问事每时辰一卦 Bi-Hourly IChing Hexagrams Divination (Gua) : 2 for 2020 March 29 13-hr

第 二 卦

吉凶等级 : 上上卦

坤:元,亨,利牝馬之貞。
 君子有攸往,先迷後得主,利西南得朋,東北喪朋。安貞,吉。

彖曰:至哉坤元,萬物資生,乃順承天。坤厚載物,德合無疆。含弘光大,品物咸亨。
  牝馬地類,行地無疆,柔順利貞。君子攸行,先迷失道,後順得常。
  西南得朋,乃與類行;東北喪朋,乃終有慶。安貞之吉,應地無疆。

象曰:地勢坤,君子以厚德載物。

初六:履霜,堅冰至。
象曰:履霜堅冰,陰始凝也。馴致其道,至堅冰也。

六二:直,方,大,不習無不利。
象曰:六二之動,直以方也。不習無不利,地道光也。

六三:含章可貞。或從王事,無成有終。
象曰:含章可貞;以時發也。或從王事,知光大也。

六四:括囊;無咎,無譽。
象曰:括囊無咎,慎不害也。

六五:黃裳,元吉。
象曰:黃裳元吉,文在中也。

上六:戰龍於野,其血玄黃。
象曰:戰龍於野,其道窮也。

用六:利永貞。
象曰:用六永貞,以大終也。

文言曰:坤至柔,而動也剛,至靜而德方,後得主而有常,含萬物而化光。
  坤其道順乎?承天而時行。

  積善之家,必有餘慶;積不善之家,必有餘殃。
  臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣,由辯之不早辯也。
  易曰:「履霜堅冰至。」蓋言順也。

  直其正也,方其義也。君子敬以直內,義以方外,敬義立,而德不孤。
  「直,方,大,不習無不利」;則不疑其所行也。

  陰雖有美,含之;以從王事,弗敢成也。地道也,妻道也,臣道也。
  地道無成,而代有終也。

  天地變化,草木蕃;天地閉,賢人隱。
  易曰:「括囊;無咎,無譽。」蓋言謹也。

  君子黃中通理,正位居體,美在其中,而暢於四支,發於事業,美之至也。

  陰疑於陽,必戰。為其嫌於無陽也,故稱龍焉。猶未離其類也,故稱血焉。
  夫玄黃者,天地之雜也,天玄而地黃。

2. Field
~ "Shiseido" was chosen from a passage in I Ching. Shi Sei (資生): "where everything is born." the whole passage means "Praise the virtues of the earth, that is where anything and everything is born from

Search TanjungSepat.Net

12v to 18v (1) 2015 (2) 3D Rose Live Wallpaper (1) 3D Tulip Live Wallpaper (1) 80s (1) About (1) advanced task manager (1) AI (1) Aldiko book reader (1) Amaranth Spinach (1) Android (3) android app (1) Android apps (57) Android games (3) AntTek Explorer (1) aquaponics (153) asphalt 7 (1) Astro on the go (1) auto watering system (2) backup power (1) Bagan Lalang (1) battery bank (1) battery bank in parallel (1) bearing replacement (1) BI (1) bid (1) bird watching (1) bitter gourd (15) blogger (255) body massage therapy (1) Boka Bay (2) bottle gourd (7) bricked (1) BSPlayer (1) Budva (8) bugs (2) Bukit Kinding (1) cabbage (16) call center (2) CamCard (1) CamDictionary (1) cancer (3) carrot (9) Cash Organizer (1) cf1 (1) challenges (1) ChatOn (1) cherry tomato (25) chili (3) chop (1) Chrome (1) CI (1) Cisco LEAP Wireless network (1) CPU Sleeper (1) Cucumber (7) cutoff action (2) cycle (1) DC water pump (5) DI (1) DicePlayer (1) DiGi HSDPA (1) diy (3) Document To Go (1) dolphin Internet browser (1) Drawing Pad (1) duckweed (5) Durmitor (27) easy clip (1) eat right (3) Edifier W830BT Stereo Bluetooth Headset (3) EI (1) encryption (1) engine oil (1) EzPDF Reader (1) facebook (255) facebook live (2) FI (1) Firefox (1) fish (2) fish food (2) fish tank (4) Flightradar24 Pro (1) Flighttrack Pro (1) flood and flush (1) floodlight (2) floodlights (1) Flying Fox (1) Foldersync (1) fonts (1) for fun (1) for sale (5) gadget (13) gadgets (2) garage sale (2) Gear (8) gimbal (1) ginger powder (4) GMD Gesture Control (1) godox 126 (1) goldfish (1) Google Earth (1) gps (1) green power (6) grid (1) Grosvener Momordica fruit (1) growbed (6) Growbed Five (9) Growbed Four (4) Growbed One (9) Growbed Six (6) Growbed Three (6) Growbed Two (5) Growbed Two,Growbed One (1) growing progress (2) guess what (1) hacker's keyboard (1) harvest (28) Hexamob Recovery Pro (1) HOW TO (1) How to trigger your recovery system (3) Huawei mate 9 (2) hybrid renewable energy (7) hydro-power (1) idevices (1) insects (1) internet connection (1) iphone (104) iphone4 lcd replacement (2) iphone5 lcd replacement (2) jade perch (5) Japanese cucumber (3) Jelly Bean (2) juice Defender (1) jungle jewel (1) just for fun (3) Kamikaze (1) kangkung (3) keyboard (1) Kotor (22) ladyfingers (12) lcd replacement (10) lettuce (13) life (1) lighting (1) live blogging (255) Luffa cylindrica (1) Lunch (19) LUX (1) Main tank (1) Map with me Pro (1) Meizu m1 note (1) Merriam Webster's Dictionary (1) mobile phone (6) Montenegro (144) motion sensor (1) MovieTube (1) multi-windows (1) MyCar Recorder (1) myprofile (1) need for speed (1) net (1) News360° (1) nikon 18-200mm (1) nikon d90 (1) nintendo game pad (1) None (9) OBS studio (1) Officesuite (1) Oh Well (4) organic veggies (4) outdoor (1) Panasonic HC-V385 (2) papago (1) partagas (1) passion fruit (4) Perast (6) PicSay Pro (1) plan b (1) Podgorica (22) polaris office (1) Port Dickson (1) PrintHand (1) prostate (1) pumpkin (1) quick notes (1) Quickoffice HD Pro (1) QuickPic (1) Quill (1) rain gutter (9) rain gutter testbed (3) recovery (1) red chili (1) red pepper (2) repair (1) reservation (1) reviews (1) RG112 (10) RG420 (17) Root Explorer (1) S Pen (1) sabahan snake grass (1) Samsung Galaxy Note 10.1 (69) Samsung Galaxy Note 2 (3) Samsung Galaxy Note N7000 (1) Samsung Galaxy S3 (3) Samsung galaxy s4 (2) Samsung Galaxy Tab S T805 (1) Sansevieria (1) Satay (1) SD tools (1) semi-auto duckweed feeding system (1) Share (1) siphon (3) Site (2) Skadarsko Jezero (4) sketchbook Pro (1) Sky Garden at TanjungSepat.net (3) sky garden in making (95) SmartOffice Pro (1) Smooth q (2) snapshot (14) soil (1) solar charger (6) solar monitoring meter (1) solar power system (10) Sony smart watch 2 (3) Sony Xperia (1) Sony Xperia Z3 (1) sound test (1) stress management project (1) sun (2) sun flower (4) sunflower (4) sweet corn (1) Sweet Melon (4) Sweet potato leaves (7) swirl filter (1) tablet-holder (1) Tango (1) tanjung sepat (2) technorati (256) TextMaker (1) The Art of War (4) the expansion (1) the family (1) the grape (8) the onion (3) the papaya (1) thistle resort (1) tilapia (8) Titanium Backup Pro (1) tomato (4) touchdown HD (1) travel (1) TubeMate (1) twitter (255) ultra power saving mode (1) Unboxed (1) updates (255) vawt (4) veggies (3) Viber (1) Video (20) Vienna (4) ViVa 畅读 (1) Voice Caller ID (1) water filter (5) water pump (1) watermelon (1) Waze GPS (1) what's on (2) Whatsapp (1) white radish (1) Wifi Overview 360 (1) wildlife (1) Winamp Pro (1) wind turbine (7) yard sale (2) Yi Jing (6) ZhiYun (2) zoom in button (1) 中元节快乐 (1) 乏味,讲古 (1) 乱乱汞 (1) 孙子兵法 (4) 暴风影音 (1) 楞严经 (1) 罗汉果 (1) 自爽 (28) 自爽,讲古 (3) 至敬爱的丹绒18村委会 (1) 讲古 (2) 这叫伟大 (1) 鱼菜共生 (1) 鱼菜共生,意大利生菜,收割 (1)